Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2014


Στην Βουλή κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ο οποίος αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση τις επόμενες ημέρες.

Ο φόρος ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών επίκειται να τεθεί σε εφαρμογή, αρχής γενομένης από το 2014 και θα διασπάται σε δύο σκέλη:

- το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου
- συμπληρωματικός φόρος επί της συνολικής αξίας των ακινήτων (άνω των 300.000 ευρώ)
Από τον επιβαλλόμενο φόρο ακινήτων, απαλλάσσονται τα ακίνητα του δημοσίου, των ξένων κρατών και των θρησκευτικών οργανισμών.

Πως υπολογίζεται ο φόρος επί των κτισμάτων:

1.    Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο  και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Ειδικότερα:

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43) και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.  Ανάλογα με την τιμή ζώνης  που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσματος  σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).

β) Η επιφάνεια υπολογίζεται  σε τετραγωνικά μέτρα.

γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.1129485/479/3-12-1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών(Β’ 1152), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου