Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Δειτε τα αποτελεσματα του ΤΕΒΑ

Ανακοινώθηκαν στην ΗΔΙΚΑ τα αποτελέσματα του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ για δωρεάν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης Με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ που θα παρέχει δωρεαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα μπορούν να βλέπουν οι δικαιούχοι μέσω της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς του Taxisnet όπως ακριβώς έκαναν την αίτηση. Η απόφαση προβλέπει την κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) αλλά και την σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων και τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων και εξέτασης αυτών Τα αποτελέσματα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr αφορούν 410.000 ωφελούμενα άτομα σε όλη την χώρα οι 13.000 είναι βρέφη που έχουν γεννηθεί απο το 2013 μέχρι και το 2015. Πως θα γίνουν οι ενστάσεις Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Πίνακα Ωφελουμένων, με εγκριθείσες και απορρι-φθείσες αιτήσεις, η οποία με τη σειρά της τον προωθεί στον Δικαιούχο/Επικεφαλής Εταίρο κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικονωνίας που έχουν δηλώσει. Η Κοινωνική Σύμπραξη αναρτά, σε εμφανή δημόσια σημεία, ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει: Γνωστοποίηση περί έκδοσης αποτελεσμάτων. II.    Κατάλογο των υποβληθεισών αιτήσεων, ο οποίος θα περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με την ένδειξη «εγκεκριμένη - απορριφθείσα». III.    Οδηγίες για την διαδικασία και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. IV.    Πληροφορίες για τη διεύθυνση και το ωράριο λει-τουργίας των σημείων πληροφόρησης/υποβολής εν-στάσεων, όπου μπορούν να προσέλθουν οι δυνητικά ωφελούμενοι για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησή τους και να υποβάλλουν την ένστασή τους. V.    Επικουρικά οι Κοινωνικές Συμπράξεις ενημερώνουν τους δυνητικά ωφελούμενους των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, εν όλω ή εν μέρει, τηλεφωνικά ή μέσω γραπτού μηνύματος κατά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων του Πίνακα Ωφελουμένων. Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποι-ημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγ-γράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Η Κοινωνική Σύμπραξη κρατά στο αρχείο της πίνα-κα/κατάλογο με το ονοματεπώνυμο του ενιστάμενου, τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης και το πλήθος των συνημμένων εγγράφων. Δεν υποχρεούται να κρατά αρχείο αντιγράφων των ενστάσεων και των συνημμένων εγγράφων. Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στα σημεία πληροφόρησης που θα ορίσουν οι Κοινωνικές Συμπράξεις και να ζητούν εκτύπωση του αυτομα-τοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Ο Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης αποστέλλει τις ενστάσεις, με τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς επίσης και πίνακα/κα-τάλογο με τα ονοματεπώνυμα των ενιστάμενων , τους αριθμούς πρωτοκόλλου των ενστάσεων και το πλήθος των συνημμένων εγγράφων κάθε ένστασης, στην Επτροπή Ενστάσεων, εντός το αργότερο δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εξέταση Ενστάσεων Η Επιτροπή Ενστάσεων συνεδριάζει στη έδρα της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, σε ημέρες και ώρες που η ίδια καθορίζει κατά την κρίση της. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες. Οι ενιστάμενοι δεν παρευρίσκονται ούτε εκπροσω-πούνται κατά την εξέταση της ένστασής τους. Σε κάθε συνεδρίαση της η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, όπου αναφέρεται η αξιολογική κρίση της για κάθε ένσταση, με πλήρη και επαρκή αιτιολογία. Η Επιτροπή δύναται να υποστηρίζεται διοικητικά ως προς την καταγραφή των ενστάσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών εγγράφων από υποστηρικτική/συμβουλευτική ομάδα. Η εν λόγω ομάδα συγκροτείται από υπαλλήλους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ή/και υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή /και παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ μέσω της Τεχνικής Βοήθειας. Οι δαπάνες που θα προκύψουν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΒΑ. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφαίνεται επί των εν-στάσεων κάθε Περιφερειακής Ενότητας εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών (30) από την αποστολή τους στη έδρα του ΕΙΕΑΔ από την οικεία Κοινωνική Σύμπραξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων επικυρώνονται από την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Επιτροπής. Μετά και από την επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων, η Επιτροπή συντάσσει συγκε-ντρωτικό πίνακα αποδεκτών/απορριφθεισών ενστάσεων, τον οποίο διαβιβάζει άμεσα με ευθύνη της στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου η τελευταία να εκδώσει συμπληρω-ματικό πίνακα ωφελουμένων.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου